pro dialog
“Adopt Srebrenica”: projekat dijaloga i suživota
  • Stvoriti Internacionalni Omladinski Centar
  • Raditi za budućnost, održavati stalnu pažnju i internacionalno prisustvo u Srebrenici. Srebrenica ne smije ostati samo bosansko pitanje. Srebrenica je pitanje koje se odnosi na cijelu Evropu, pa cak na citav svijet.
  • Doprinijeti revitalizaciji grada Srebrenice
  • Promovisati proces izgradnju povjerenja, interkulturalnog dijaloga, kulturu mira i suživota, stvaranje historijski djeljivog sjećanja, kulturu prevencije i riješavanje konflikata nenasilnim putem.·    

Planirane aktivnosti u Centru:

·        Aktivnosti istraživanja, proučavanja, dokumentacije

  • Stvaranje biblioteke i mediateke.
  • Seminari, radionice, debate, kursevi. [ucinak i dugorocne posljedice rata i genocida (ekonomske, psihičke, medijske, socijalne, kulturalne,...); analiza konflikata i genocida u raznim dijelovima svijeta; stvaranje mreža izmedju tih stvarnosti; promoviranje (pokretanje) dijaloga; tehnike riješavanja i upravljanje konfliktima; memorija, trauma; interetničke dinamike; suživot]
  • Podrška bosanskim i internacionalnim studentima, naučnicima i ekspertima u njihovim projektima istaživanja (istrazivacki radovi, disertacije...)
  • Publikacije.

·        Kulturne aktivnosti: kinoforum, prezentacija knjiga, izložbe, debate.

·        Edukativno zabavne aktivnosti namjenjene djeci i omladini Srebrenice: npr. kursevi jezika, informatike, pozorišta, plesa, video maker-a, fotografije, muzike,...